Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı

İlaç ve diğer organik bileşikler ile inorganik bileşiklerin nitel ve nicel analizi için elektrokimyasal, spektrofotometrik, kromatografik ve diğer analitik yöntemlerin geliştirilmesi. 

Geliştirilen yöntemlerin çeşitli ilaç formülasyonlarına, biyolojik materyallere, çevresel örneklere v.b. uygulanması.

Analitik yöntem validasyonu

Kemometrik çalışmalar

Akreditasyon sistemleri

Proteomik çalışmalar

Metabolomik çalışmalar